Regulamin

I.  Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu,

1.2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

1.3.  Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – Kodeks cywilny,

1.4.  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://fitsupply.pl/sklep/

1.5.  Sklep internetowy (dalej ozn. jako sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://fitsupply.pl/sklep/, za pośrednictwem którego Klient może m.in składać Zamówienia,

1.6.  Towar – produkty prezentowane w sklepie,

1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy FIT SUPPLY sp. z o.o. ul. Kazury 2c/24, 02-795 Warszawa, KRS:0000787588, NIP:9512484951, REGON:383433417 a klientem, zawierana poprzez sklep, 

1.8.  Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),

1.9.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

1.10.  Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

 

II.  Postanowienia ogólne

2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu dostępnego pod adresem: https://fitsupply.pl/sklep/,

2.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

2.3. Sklep, działający pod adresem: https://fitsupply.pl/sklep/, prowadzony jest przez FIT SUPPLY sp. z o.o. ul. Kazury 2c/24, 02-795 Warszawa, KRS 0000787588, NIP 951-248-49-51, REGON 38343341700000

2.4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu ,

b)  warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w sklepie,

c)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w sklepie ,

d)  zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu ,

2.5. Korzystanie ze sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

b) Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

c) Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

d) Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

e) Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

f) Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,

2.6. W celu korzystania ze sklepu klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu,

2.7.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Fit Supply Sp z o.o zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni,

2.8.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu na www.fitsupply.pl oraz  pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest rejestracja w jego ramach albo zamówienie bez rejestracji, jako gość,

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,  na stronie sklepu,

3.3. Warunkiem rejestracji jest oświadczenie o zapoznaniu z treścią Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe,

3.4. Fit Supply  Sp. z o.o. może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części zasobów sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji naruszenia przez klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd osoby trzecie lub naruszające prawa osób trzecich,

b)  dopuścił się za pośrednictwem sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu,

c)  dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Fit Supply Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Fit Supply Sp. z o.o.,

3.5.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Fit Supply Sp. z o.o.,

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie,

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze sklepu  w sposób nie zakłócający jego funkcjonowaniu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub wymaganych urządzeń,

c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)  korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Fit Supply,

e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku,

f)  korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV.  Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1.  Informacje o towarach podane na stronie internetowej sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego,

4.2.  W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu należy wejść na stronę internetową www.fitsupply.pl, dokonać wyboru towarów, wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie,

4.3. Wybór zamawianych przez klienta towarów dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka,

4.4. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego towaru; w tym celu należy postępować zgodnie z wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie,

4.5. Po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu  wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia; podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.6. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,

4.7. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Fit Supply Sp. z o.o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu,

4.8. Po złożeniu Zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia,

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej,

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem,

4.11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym momencie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fitsupply.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk,

 

V.  Dostawa

5.1. Dostawa towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia,

5.2. Dostawa zamówionych towarów na terytorium Polski odbywa się przesyłką kurierską,

5.2.1. Koszty dostawy na terenie Polski, wskazywane w momencie składania zamówienia, wynoszą odpowiednio:

a) Przesyłka kurierska (do 20 kg) – przedpłata – 13 PLN,

b) Przesyłka kurierska (20 kg) – pobraniowa -17 PLN,

5.2.2. W indywidualnych przypadkach koszt dostawy może odbiegać od szacunkowego kosztu dostawy wskazywanego podczas procesu zamówienia, o czym klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia,

5.3. Zamówienia realizowane są w ciągu 3 dni roboczych,

5.3.1. Czas realizacji zamówienia jest to czas od zaksięgowania wpłaty do momentu wydania paczki kurierowi,

5.3.2. Czas dostawy zamówienia jest to czas od wydania paczki kurierowi do pierwszej próby doręczenia paczki na wskazany przez klienta adres,

5.3.3. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym w punkcie 5.3, klient zostanie o tym fakcie poinformowany.

5.4. Klient, w przypadku zamówień przedpłaconych, zostaje zwolniony z opłat, o których mowa w punkcie 5.2, jeśli wartość jego zamówienia nieuwzględniająca kosztów wysyłki przekroczy lub będzie równa kwocie 150 PLN,

5.5. Nie ma możliwości wstrzymywania realizacji zamówienia lub wysyłania przedmiotu zamówienia w innym terminie niż wskazany w niniejszym regulaminie,

5.6. W przypadku, gdy nie uda się zrealizować dostawy przez wybrany przez Klienta sposób dostawy, zostanie on o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo.

 

VI.  Ceny towarów i metody płatności

6.1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) i cła,

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zakupione towary:

a) płatnością w systemie bankowości elektronicznej na stronie sklepu www.fitsupply.pl,

b) płatnością przy odbiorze towaru,

c)  korzystając z płatności odroczonych – PayPo;

 

VII.  Prawo do odstąpienia od umowy

7.1. Wyłącznie klientowi będącemu jednocześnie konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować FIT SUPPLY Sp. z o.o.o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w formie jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
7.3. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej –  www.fitsupply.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną)
7.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

VIII. Skutki odstąpienia od umowy

8.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8.2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

IX. Reklamacje dotyczące towarów

9.1. Fit Supply Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu cywilnego,

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@fitsuply.pl,  Fit Supply Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni; nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną,

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Fit Supply Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów,

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fit Supply Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu .

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać pisemnie na adres: Fit Supply Sp. z o.o., Kazury 2c / 24, 02-795 Warszawa, mailowo na adres info@fitsupply.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego,

10.4. W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu,

10.5. Fit Supply Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni; nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

XI.  Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

11.1. Klient, który jest konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/,

11.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fit Supply Sp. z o.o. a konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,

11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fit Supply Sp. z o.o. a klientem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fit Supply Sp. z o.o.,

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.