Koszyk

0

Polityka prywatności

Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI
(Polityka ochrony danych osobowych)

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu
  niezbędnym do świadczenia usług jest FIT SUPPLY sp. z o.o. ul. Kazury
  2c/24, 02-795 Warszawa, KRS:0000787588, NIP:9512484951,
  REGON:383433417.
 2. Dane przetwarzane są  w celu realizacji usług, w tym dla wykonania
  umowy, w tym umowy sprzedaży Produktów, a także w przypadkach,
  gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
  administratora danych, w szczególności w celach marketingu
  bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach,
  na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli  jest ona wymagana zgodnie z
  obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na
  otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących
  produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów
  współpracujących z Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i
  telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do
  cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 3. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla
  oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu
  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w
  adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów,
  w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych
  kategorii danych osobowych.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe
  klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób
  trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne
  i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator
  nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego,
  zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami
  prawa, odbiorcom.  Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi,
  w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych
  w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie
  podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie
  obowiązujących przepisów prawa.
 5. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji
  umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie
  przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów
  wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
  administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu
  dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na
  które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie

swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu
wycofania zgody.

 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od
  administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo
  przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie,
  której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do
  organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem
  przetwarzania jej danych osobowych
 2. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie
  swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
  celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
  momencie.
 3. Podanie danych osobowych jest  dobrowolne, jednakże niepodanie
  danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub
  złożenie Zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do
  wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
  zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych
  jest konieczne.
 4. W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej,
  spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów i Użytkowników oraz w
  celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą,
  której dane dotyczą, a administratorem, a także w przypadku wyraźnej
  zgody osoby, której dane dotyczą,  Administrator danych może
  stosować  „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego
  przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu
  danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby
  fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
  dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Po ustaleniu
  spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła
  informację o przyznanej korzyści, np. rabacie. Z przyznanej korzyści
  można skorzystać na zasadach określonych w informacji o jej
  przyznaniu, lub z niej zrezygnować. W przypadku przetwarzania danych
  dla celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania, przetwarzania
  opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, do celów
  badań naukowych, historycznych i statystycznych podmiotom danych
  przysługuje prawo do sprzeciwu, ze względu na szczególną sytuację
  osoby, której dane dotyczą. Administrator nie podejmuje decyzji, która
  opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
  profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.
  Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie
  uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej
  prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do

wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej
wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.

 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej
  Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i
  ochrony danych osobowych u Administratora należy kontaktować się z
  Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe: Bartosz
  Hhuszcza: info@fitsupply.pl
 2. Pliki cookies. Administrator może używać plików cookies, kiedy
  użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu
  internetowego. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach
  internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego
  komputera – użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub
  nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer
  Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane
  przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z
  komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych
  statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z
  poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także
  umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w
  serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi
  plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej
  obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia
  użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają
  dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek),
  zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie
  opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej
  przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich może spowodować
  utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług
  Administratora.